• پارسی (Persian)
  • ایران نور
  • برج مسکونی
  • 3
  • irannoor
  • سازمان تنظیم مقررات
  • نورپردازی مرکز خرید گلستان

  strip light


  function IP Body
  Material
  Dimentions Opration
  Voltage
  Total Power Light Source Type  Model
  LED strip light 65 Epoxy Resin 60pix/m 12V/dc
  7.2W
  SMD LED
  ESSISO  OR ROLLEX  chips 
  HL02

  IP
  Packing
  Luminous
   flux
  Beam
  angle
  Current Power Input
  voltage

  OTY
  /M
  Light
   color 
  Model
  No
  IP20
  5M/Roll
  60-901m
  120
  330-
  385mA
  4.0-
  4.6W
  DC12V
  60pcs
  /M
  red

   IP20 5M/Roll  60-901m 120
  330-
  385mA 
   4.0-
  4.6W
  DC12V  60pcs
  /M
  yellow
   
   IP20  5M/Roll  60-901m 120
   330-
  385mA
   4.0-
  4.6W
   DC12V 60pcs
  /M 
   blue  
   IP20 5M/Roll 150-
  1801m 
  120
  330-
  385mA 
  4.0-
  4.6W 
  DC12V 60pcs
  /M 
  green
  CETB
  3528
  -50 
  IP20  5M/Roll 250-
  3001m 
  120
   330-
  385mA
   4.0-
  4.6W
   DC12V 60pcs
  /M 
  2700k
   
  IP20 5M/Roll   250-
  3001m
  120
  330-
  385mA 
  4.0-
  4.6W 
  DC12V 60pcs
  /M 
  4000k
   
  IP20 5M/Roll  250-
  3001m
  120
  330-
  385mA 
   4.0-
  4.6W
   DC12V 60pcs
  /M 
  6400k
   
   IP65/
  IP68
  5M/Roll 50-801m  120
  330-
  385mA 
  4.0-
  4.6W 
  DC12V 60pcs
  /M 
  red   
   IP65/
  IP68
  5M/Roll 50-801m  120
  330-
  385mA 
   4.0-
  4.6W
   DC12V 60pcs
  /M 
  yellow
   
   IP65/
  IP68
   5M/Roll 50-801m  120
   330-
  385mA
  4.0-
  4.6W 
  DC12V 60pcs
  /M 
  blue
   
  IP65/
  IP68 
   5M/Roll 140-
  1701m 
  120
  330-
  385mA 
   4.0-
  4.6W
   DC12V 60pcs
  /M 
  green
  CETB
  3528F-50 
  IP65/
  IP68 
  5M/Roll  230-
  2801m
  120
  330-
  385mA 
  4.0-
  4.6W 
  DC12V  60pcs
  /M
  2700k
   
  IP65/
  IP68 
   5M/Roll 230-
  2801m 
  120
   330-
  385mA
   4.0-
  4.6W
   DC12V 60pcs
  /M 
  4000k
   
  IP65/
  IP68 
  5M/Roll 230-
  2801m 
  120
  330-
  385mA 
  4.0-
  4.6W 
  DC12V 60pcs
  /M 
  6400k
   
   IP20 5M/Roll  80-1201m 120
  550-
  600mA 
  6.50-
  7.20W 
   DC12V  30pcs
  /M
  red
   
  IP20  5M/Roll  80-1201m 120
   550-
  600mA
  6.50-
  7.20W 
  DC12V 30pcs
  /M 
  yellow
   
   IP20  5M/Roll 80-1201m  120
  550-
  600mA 
  6.50-
  7.20W 
   DC12V 30pcs
  /M 
   blue  
  IP20 5M/Roll  170-
  2101m 
  120
   550-
  600mA
   6.50-
  7.20W
  DC12V 30pcs
  /M 
  green CETB
  5050-50 
   IP20 5M/Roll  300-
  3601m 
  120
   550-
  600mA
  6.50-
  7.20W 
   DC12V 30pcs
  /M 
  2400k
   
   IP20 5M/Roll   300-
  3601m
  120
  550-
  600mA 
   6.50-
  7.20W
  DC12V
  30pcs
  /M 
  4000k
   
  IP20 5M/Roll   300-
  3601m
  120
  550-
  600mA 
  6.50-
  7.20W 
  DC12V 30pcs
  /M 
  6400
     IP
  Packing
  Luminous
   flux
  Beam
  angle
  Current Power Input
  voltage

  OTY
  /M
  Light
   color 
  Model
  No
  IP65/
  1P68
  5M/Roll
  70-
  1101m
  120
  550-
  600mA
  6.50-
  7.20W
  DC12V
  30pcs
  /M
  red

  IP65/
  1P68
  5M/Roll 70-
  1101m
  120
  550-
  600mA
  6.50-
  7.20W
  DC12V  30pcs
  /M
  yellow
   
  IP65/
  1P68
   5M/Roll 70-
  1101m
  120
  550-
  600mA
  6.50-
  7.20W
   DC12V 30pcs
  /M 
   blue  
  IP65/
  1P68
  5M/Roll 160-
  2001m
  120
  550-
  600mA
  6.50-
  7.20W
  DC12V 30pcs
  /M 
  green

  CETB
  5050F-50 
  IP65/
  1P68
   5M/Roll 270-
  3301m
  120
  550-
  600mA
  6.50-
  7.20W
   DC12V 30pcs
  /M 
  2700k
   
  IP65/
  1P68
  5M/Roll  270-
  3301m
  120
  550-
  600mA
  6.50-
  7.20W
  DC12V 30pcs
  /M 
  4000k
   
  IP65/
  1P68
  5M/Roll 270-
  3301m
  120
  550-
  600mA
  6.50-
  7.20W
   DC12V 30pcs
  /M 
  6400k
   
  IP20
  5M/Roll 160-
  2401m
  120
  1100-
  1200mA
  13.0-
  14.5W
  DC12V 60pcs
  /M 
  red   
  IP20
  5M/Roll 160-
  2401m
  120
  1100-
  1200mA
  13.0-
  14.5W
   DC12V 60pcs
  /M 
  yellow
   
  IP20
   5M/Roll 160-
  2401m
  120
  1100-
  1200mA
  13.0-
  14.5W
  DC12V 60pcs
  /M 
  blue
   
  IP20
   5M/Roll 340-
  4201m
  120
  1100-
  1200mA
  13.0-
  14.5W
   DC12V 60pcs
  /M 
  green
  CETB
  5050-50
   
  IP20
  5M/Roll 600-
  720Im
  120
  1100-
  1200mA
  13.0-
  14.5W
  DC12V  60pcs
  /M
  2700k
   
  IP20
   5M/Roll 600-
  720Im
  120
  1100-
  1200mA
  13.0-
  14.5W
   DC12V 60pcs
  /M 
  4000k
   
  IP20
  5M/Roll 600-
  720Im
  120
  1100-
  1200mA
  13.0-
  14.5W
  DC12V 60pcs
  /M 
  6400k
   
  IP65/
  1P68
  5M/Roll 140-
  2201m
  120
  1100-
  1200mA
  13.0-
  14.5W
   DC12V  60pcs
  /M
  red
   
  IP65/
  1P68
   5M/Roll 140-
  2201m
  120
  1100-
  1200mA
  13.0-
  14.5W
  DC12V 60pcs
  /M 
  yellow
   
  IP65/
  1P68
   5M/Roll 140-
  2201m
  120
  1100-
  1200mA
  13.0-
  14.5W
   DC12V 60pcs
  /M 
   blue  
  IP65/
  1P68
  5M/Roll  320-
  4001m
  120
  1100-
  1200mA
  13.0-
  14.5W
  DC12V 60pcs
  /M 
  green CETB
  5050F-50
  IP65/
  1P68
  5M/Roll  540-
  6601m
  120
  1100-
  1200mA
  13.0-
  14.5W
   DC12V 60pcs
  /M 
  2400k
   
  IP65/
  1P68
  5M/Roll  540-
  6601m
  120
  1100-
  1200mA
  13.0-
  14.5W
  DC12V
  60pcs
  /M 
  4000k
   
  IP65/
  1P68
  5M/Roll  540-
  6601m
  120
  1100-
  1200mA
  13.0-
  14.5W
  DC12V 60pcs
  /M 
  6400
   
   IP20  5M/Roll   135-
  1601m
  120
  510-
  570mA 
  6.12-
  6,84W 
   DC12V 30pcs
  /M 
  red
   
  IP20 5M/Roll 135-
  1601m 
  120
  510-
  570mA 
   6.12-
  6,84W
  DC12V  30pcs
  /M 
  blue
  CETB
  5050R-50 
   IP20 5M/Roll
  135-
  1601m 
  120
  510-
  570mA 
  6.12-
  6,84W 
  DC12V 30pcs
  /M 
  green
   
   IP20 5M/Roll
  115-
  140Im 
  120
  510-
  570mA 
  6.12-
  6,84W 
   DC12V 30pcs
  /M 
  red
   
   IP20 5M/Roll
  115-
  140Im 
  120
  510-
  570mA 
  6.12-
  6,84W 
  DC12V  30pcs
  /M
  blue
  CETB
  5050RF-50 
   IP20  5M/Roll  115-
  140Im 
  120
   510-
  570mA
   6.12-
  6,84W
  DC12V 30pcs
  /M 
  green
   

  Packing
  Luminous
   flux
  Beam
  angle
  Current Power Input
  voltage

  OTY
  /M
  Light
   color 
  Model
  No
  0.5M/Roll
  80-
  1201m
  120
  550-
  600mA
  6.50-
  7.20W
  DC12V
  30pcs
  /M
  red

  0.5M/Roll 80-
  1201m
  120
  550-
  600mA
  6.50-
  7.20W
  DC12V  30pcs
  /M
  yellow
   
   0.5M/Roll 80-
  1201m
  120
  550-
  600mA
  6.50-
  7.20W
   DC12V 30pcs
  /M 
   blue  
  0.5M/Roll 170-
  2101m
  120
  550-
  600mA
  6.50-
  7.20W
  DC12V 30pcs
  /M 
  green

  CETA
  5050-05 
   0.5M/Roll 300-
  3601m
  120
  550-
  600mA
  6.50-
  7.20W
   DC12V 30pcs
  /M 
  2700k
   
  0.5M/Roll  300-
  3601m
  120
  550-
  600mA
  6.50-
  7.20W
  DC12V 30pcs
  /M 
  4000k
   
  0.5M/Roll 300-
  3601m
  120
  550-
  600mA
  6.50-
  7.20W
   DC12V 30pcs
  /M 
  6400k
   
  0.5M/Roll 160-
  2401m
  120
  1100-
  1200mA
  13.0-
  14.4W
  DC12V 60pcs
  /M 
  red   
  0.5M/Roll 160-
  2401m
  120
  1100-
  1200mA
  13.0-
  14.4W
   DC12V 60pcs
  /M 
  yellow
   
   0.5M/Roll 160-
  2401m
  120
  1100-
  1200mA
  13.0-
  14.4W
  DC12V 60pcs
  /M 
  blue
   
   0.5M/Roll 340-
  4201m
  120
  1100-
  1200mA
  13.0-
  14.4W
   DC12V 60pcs
  /M 
  green
  CETA
  5050-05
   
  0.5M/Roll 600-
  7201m
  120
  1100-
  1200mA
  13.0-
  14.4W
  DC12V  60pcs
  /M
  2700k
   
   0.5M/Roll 600-
  7201m
  120
  1100-
  1200mA
  13.0-
  14.4W
   DC12V 60pcs
  /M 
  4000k
   
  0.5M/Roll 600-
  7201m
  120
  1100-
  1200mA
  13.0-
  14.4W
  DC12V 60pcs
  /M 
  6400k
     CETB3528-50

  Light color: Red/Yellow/Blue/Green 2700K/4000K/6400K
  QTY/M: 60PCS/M
  Input voltage: DC12V
  Power: 4.0-4.6W
  Current: 330-385mA
  Beam angle: 120°
  Luminous flux:60-90Lm/250-300Lm
  Driver: LED driver to be ordered seperately
  Packing: 5M/Roll
  IP: IP20/IP65/IP68
  With lamp and ballast

   

  CETA3528-05

  Light color: Red/Yellow/Blue/Green 2700K/4000K/6400K
  QTY/M: 60PCS/M
  Input voltage: DC12V
  Power: 4.0-4.6W
  Current: 330-385mA
  Beam angle: 120°
  Luminous flux:60-90Lm/250-300Lm
  Driver: LED driver to be ordered seperately
  Packing: 0.5M/Roll
  With lamp and ballast

   

  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد. © 2013 . All Rights Reserved